همه چیز در مورد کنکور - اخبار علمی فرهنگی آموزشی

بودجه‌بندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶

بودجه‌بندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶

جغرافیا(۱)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱

جغرافیا علمی برای زندگی

۱ ۱ ۱ ۱

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

۱

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

۱

بیابان‌ها

انسان و بیابان

۱ ۱

اهمیت و نقش جنگل‌ها

پراکندگی و انواع جنگل‌ها و مراتع در ایران
۱ ۱

آلودگی هوا

۱

آلودگی دریاها و رودها

۱

مخاطرات طبیعی

۱

انسان و مخاطرات طبیعی

۱ ۱

گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟

۱

ایرانگردی

۱ ۱ ۱ پراکندگی و رشد جمعیت
۱ ۱

جمعیت و مهاجرت جمعیت و منابع طبیعی

۱

آب‌ها

۱

بهره‌برداری از منابع آب

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

جغرافیا، جغرافی‌دانان و توسعه‌ی پایدار

جغرافیا (۲)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۱

ناحیه چیست؟

۱

زندگی در نواحی ساحلی

۱ ۱ ۱

زندگی در نواحی کوهستانی

۲ ۱ ۱

زندگی در نواحی گرم و خشک،‌گرم و مرطوب

۱ ۱ ۱

زندگی در نواحی قطبی

۱ ۱ ۲ ۱ ۱

سکونتگاه‌های شهری و روستایی

۲ ۱ ۲ ۱ نواحی سیاسی
۱ ۱

نواحی اقتصادی

جغرافیا پیش

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱

ماهیت وقلمرو دانش جغرافیا

۱ ۱ ۱

سیستم چیست؟

۱ ۱

راه و روش پژوهش‌های جغرافیایی

۱ ۱ ۱ ۱ ۱

نقشه و فرایند تهیه‌ی آن

۱ ۱ نمایش شکل زمین
۱

کاربرد رایانه در جغرافیا

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

سنجش از دور

۱ ۱ ۱

سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

مدل‌های جغرافیایی

۱ ۱

نقش جغرافیا در مدیریت محیط

۱ ۱ ۱ ۱

جغرافیا و آمایش سرزمین

تاریخ‌شناسی

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ ۱ انسان و تاریخ
۱ ۱ زمان و اهمیت آن در تاریخ
۱ ۱ جغرافیا بستر تحولات تاریخی
۱ ۱ دنیای پر رمز و راز افسانه‌ها و حماسه‌ها
۱ ۱ ۱ ۱ آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ
سکه‌ها و آیینه‌ی گذشته‌ها
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ هنر و تاریخ
۱ ۱ ۱ ادبیات و تاریخ
۱ ۱ سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین‌ها
۱ زندگی‌نامه‌ها وتاریخ
۱ اسناد تاریخ
۱ نشریه‌ها و تاریخ‌نویسی
۱ ۱ مورخان و تاریخ ایران
۱ مورخان و تاریخ جهان

تاریخ ایران و جهان ۲

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جدید
۱ تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید
۱ ۱ آخرین امپراطوری‌های مسلمانان
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم
۱ آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم، نبرد علیه استعمار
۱ ۱ ۱ آسیا در قرن نوزدهم، مقاومت در برابر استعمار
۱ جنگ جهانی اول
۱ جهان در میان دو جنگ
جنگ جهانی دوم
۱ عصر جنگ سرد
۱ ۱ ایران در عصر صفویه
۱ ۱ ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه
۱ ۱ اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار
۱ ۱ روابط خارجی ایران در دوره‌ی قاجار
اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار
زمینه‌های انقلاب مشروطیت ایران
انقلاب مشروطیت ایران
دخالت‌های روسیه و انگلستان در ایران
۱ ۱ ۱ ۱ ایران در دوران سلطنت رضا شاه
اوضاع ایران از اشتغال متفقین تا کودتای ۲۸ مرداد
۱ نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی
۱ ۱ تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی
۱ ۱ ۱ انقلاب اسلامی ایران
ایران در دوران جمهوری اسلامی
هشت سال دفاع مقدس

منطق

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ انسان و تفکر
۱ ۲ ۱ ۱ چگونه تعریف می‌کنیم؟
۱ ۲ ۱ تعریف و دنیای مفاهیم
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنج‌گانه)
۱ ۱ ۱ ۱ اقسام تعریف
۱ ۱ ۱ جایگاه قضیه در استدلال
۱ ۱ ۱ ۱ اقسام قضایای حملی و شرطی
*۱+۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ احکام قضایای حملی
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ استدلال (ترکیب قانونمند قضایا)
۱ ۱ ۱ ۲ ۲ اقسام قیاس
۱ ۱ ارزش قیاس
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ محتوای استدلال
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مغالطه

فلسفه سوم

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱* ۱ ۱ ۱ فلسفه چیست ۱
۱ ۱ ۱ ۱ فلسفه چیست ۲
فلسفه چیست ۳
۲ ۲ ۱ ۱ آغاز فلسفه
۱ ۱ ۱ ۱ شهید راه حکمت
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ گوهرهای اصلی و جاودانه
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ علت‌های چهارگانه

فلسفه پیش

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ کلیات ۱
۱ ۱ ۱ کلیات ۲
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مبانی حکمت مشا ۱
*۱+۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ مبانی حکمت مشا ۲
۱ ۱ ۱ ۱ نمایندگان مکتب مشا ۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ نمایندگان مکتب مشا ۲
۱ ۱ افول حکمت مشا
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ حکمت اشراق
۱ ۱ ۱ ۱ جریان‌های فکری عالم اسلام
۱ صدرالمتالهین
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ مبانی حکمت متعالیه
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ حکمای معاصر
۱ حیات فرهنگی

تاریخ ایران و جهان ۱

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
تاریخ چیست و مورخ کیست؟
۱ ۱ ۱ ۱ تمدن در میان دو رود
مصر، هدیه‌ی نیل
۱ ۱ سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی‌ها
۱ تلاش برای زیستن
۱ ۱ هخامنشیان
۱ یونان و روم
۱ اشکانیان
۱ ساسانیان
۱ طلوع اسلام
۱ ۱ اسلام در مدینه
۱ عصر خلفای نخستین
۱ ۱ خلافت امویان
۱ خلافت عباسیان
۱ ۱ ایران در قرون اسلامی
ورود اسلام به ایران
۱ ایران در مسیر استقلال
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان
۱ ۱ تاریخ ایران از مغول تا صفویه
تمدن و فرهنگ ایران
۱ ۱ اروپا در قرون وسطا
۱ جنگ‌‌های صلیبی
۱ ۱ رنسانس در اروپا

جامعه شناسی پیش

کنکور سراسری

مبحث

۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۱ ۱ جهان فرهنگی
۱ ۱ فرهنگ جهانی ۱ و ۲
۱ ۱ ۱ ۱ فرهنگ‌های جهانی
۱ عقاید و ارزش‌های بنیادین فرهنگ غرب
۱ تکوین فرهنگ جدید غرب
۱ ۱ جامعه جهانی
۱ ۲ تحولات نظام جهانی
۲ ۱ جهان دو قطبی
۱ ۱ جنگ‌ها، بحران‌ها و تقابل‌های جهانی
۱ ۱ ۱ بحران‌های زیست محیطی، معرفتی و معنوی
۱ ۱ بیدارگران اسلامی و منورالفکران و روشن فکران غرب‌زده
۱ ۱ انقلاب اسلامی ایران
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ بیداری اسلامی
۵ ۱ ۱ ۱ ۳ ترکیبی علوم اجتماعی

ترکیبی

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ ترکیبی از جامعه‌شناسی ۱ و جامعه‌شناسی ۲
۲ ۵ ترکیبی از جامعه‌شناسی ۲ و علوم اجتماعی
۱ ۲ ۲ ۲ ترکیبی از جامعه‌شناسی ۱ و علوم اجتماعی
۱ ۳ ۴ ۴ ترکیبی از هر ۳ کتاب

جامعه شناسی پیش

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
۱ کنش انسانی
۱ علوم انسانی
اهمیت علوم انسانی
۱ کنش اجتماعی
۱ علوم اجتماعی
۲ ۱ تاریخچه‌ی جامعه‌شناسی
پیشینه‌ی علوم احتماعی در یونان و جهان اسلام
جهان اجتماعی و جهان طبیعی
۱ اجزا و لایه‌های جهان اجتماعی
۱ ۱ جهان‌های اجتماعی
۱ ۱ پیامدهای جهان اجتماعی
انواع جهان اجتماعی
۱ ۱ شناخت اجتماعی
انواع شناخت اجتماعی
شناخت اجتماعی تجربی
۱ ۱ شناخت اجتماعی عقلی
شناخت اجتماعی شهودی
شناخت اجتماعی در قرآن
۲ ۱ ۳ ۲ ترکیبی جامعه‌شناسی (۱)

جامعه‌‌شناسی (۲)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
گستره‌ی جهان اجتماعی
نظام اجتماعی
۱ ۲ فرهنگ ۱ و ۲
هویت
۱ ۱ هویت فردی و اجتماعی
بازتولید هویت اجتماعی
۲ تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی
۱ تحولات هویتی فرهنگی
۱ از خود بیگانگی فرهنگی
هویت ایرانی
قدرت و اقتدار
۱ ۱ ۱ نظام سیاسی
انواع نظام سیاسی
۱ ۴ ترکیبی جامعه‌شناسی (۲)

“درس ادبیات تخصصی – رشته انسانی”

تاریخ ادبیات ایران و جهان (۱)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ خط و زبان در ایران پیش از اسلام
عصر پیش از رودکی
عصر رودکی
۱ عصر فردوسی
۱ ۱ ۱ عصر عنصری
عصر ناصرخسرو
۲ ۱ عصر بیهقی
۱ عصر انوری
عصر ابوالمعالی
۱ ۱ ۱ عصر مولوی
۱ عصر سعدی
۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ تاریخ ادبیات جهان
۲ ۱ ۱ ۱ ترکیبی

تاریخ ادبیات ایران و جهان (۲)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ عصر حافظ
عصرخواجه رشیدالدین
عصر صائب
۱ عصر قائم مقام
۱ ۱ ۱ عصر هاتف
۱ ۱ ۱ عصر صبا
۱ ۱ عصر بیداری
۲ عصر نیما
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ تاریخ ادبیات جهان
۱ ۱ ۱ ۱ ترکیبی

آرایه‌های ادبی

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
مقدمات / قالب‌های شعر فارسی
۲ ۱ ۱+۱ بیان / بدیع
۵ ۵ ۳ ۴ ۲ ۷ ترکیبی بیان وبدیع

ادبیات سال چهارم

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ قافیه
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴ عروض
۱ سبک خراسانی
۱ ۱ ۱ ۳ ۲ ۲ سبک عراقی
۲ ۱ ۱ ۲ سبک هندی
۱ ۱ ۳ ۲ سبک‌شناسی ترکیبی
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ دوره‌ی بازگشت
۲ ۲ ادبیات معاصر
۲ ۱ عرفان و تصوف
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ نقد ادبی
۱ ۱ ۱ تحلیل آثار هم نظم و نثر فارسی

“بودجه‌بندی درس اقتصاد”

مقدمات

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۲ ۱ ۱ ۱ اقتصاد چیست؟
۴ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ آشنایی با شاخص‌های اقتصادی

تولیدو بازار

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ تولید
۱ ۱ ۱ ۱ بازار

مدیریت کلان اقتصادی

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
*۱+۱ ۱ ۱ دولت و اقتصاد
۱ ۱ اقتصاد و قانون اساسی
*۲+۱ ۲ ۲ ۱ *۲+۱ ۲ بودجه‌ی دولت

توسعه‌ی اقتصادی

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مفاهیم و معیارهای توسعه
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ توزیع درآمد و فقر
۱ ۱ دوست و توسعه

بازارهای مالی

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
*۱+۲ ۱ ۱ *۲+۱ *۱+۲ ۱ پول
۱ ۱ ۱ بانک
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ بورس

اقتصاد جهان

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تجارت بین‌الملل
۱ *۲+۱ آشنایی با برخی نهادها و آشنایی با برخی نهادها وموسسات موثر دراقتصاد جهان

ریاضی سال اول

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
اعداد و مجموعه‌ها
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

مجموعه‌ها

۲ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ توان‌رسانی و ریشه‌گیری
۱ ۱ ۱ چندجمله‌ای و اتحادها
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ معادلات درجه اول و معادله‌ی خط
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ نسبت‌های مثلثاتی
۲ ۱ ۱ ۱ عبارت‌های گویا
معادلات درجه دوم و حل آنها
۱ نامعادلات درجه اول

آمار و مدل‌سازی

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
اندازه‌گیری و مدل‌سازی
۱ جامعه و نمونه
متغیرهای تصادفی
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ دسته‌بندی داده‌ها و جدول فراوانی
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ نمودارها و تحلیل داده‌ها
۱ ۱ ۱ ۱ شاخص‌های مرکزی
۱ ۱ ۱ شاخص‌های پراکندگی

ریاضی سوم

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ تابع
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ معادله و تابع درجه دوم
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ترکیبیات

ریاضی پایه (پیش)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ استدلال ریاضی
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ دنباله‌های اعداد
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ لگاریتم
۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ مدل‌سازی ریاضی
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ احتمال مقدماتی

“بودجه‌بندی درس عربی تخصصی ۱ و ۲ “

ترجمه وتعریب

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
۹۱
۴ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ترجمه
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ تعریب
۱ مفهوم

شکل وتجزیه

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ حرکت‌گذاری
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ تجزیه و ترکیب

عربی (۲)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۱ ۱ ۱ تذکار
معرفه و نکره
انواع اعراب
اعراب فعل مضارع
مبنی المعلوم و مبنی المجهول
عدد
افعال ناقصه
حروف مشبه بالفعل
صفت و مضاف‌الیه
۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ تصغیر و نسبت

عربی (۳)

کنکور سراسری

مبحث

۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
مثال
اجوف
ناقص
مفعول مطلق و مفعلو له
۱ ۱ توابع
۱ حال
۱ ۱ تمییز
منادی
مستثنی
۱ ۲ ۲ ۲ ۱ اسالب جمله
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ بلاغت

عربی پیش

کنکور سراسری

مبحث

۹۶
۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ اقسام کلمه
جامد و مشتق
۱ ۱ ۱ ۱ معرفه و نکره
معرب و مبنی
۱ ۱ اعراب فعل مضارع
۱ ۱ نواسخ
۱ ۱ ۱ مفاعیل
۱ ۱ ۱ ۱ حال و تمییز
۱ ۱ ۱ استثنا و منادی
۱ مضاف و مهموز

برای اطلاع ازبودجه‌بندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور رشته‌‌های تجربی و ریاضی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ کلیک نمایید.

نوشته بودجه‌بندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ اولین بار در دکتر پدرام پدیدار شد.

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.