همه چیز در مورد کنکور - اخبار علمی فرهنگی آموزشی

بودجه‌بندی دروس عمومی تمامی رشته‌ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

بودجه‌بندی دروس عمومی تمامی رشته‌ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

دسته بندی : کنکور تاریخ : یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

بودجه‌بندی دروس عمومی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

“بودجه‌بندی درس دین و زندگی پیش در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ عمومی”

رشته ریاضی

نام درس

رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هستی‌بخش ۱ ۱
یگانه‌ی بی‌همتا ۱ ۱ ۱
حقیقت بندگی ۱ ۱ ۱
در مسیر اخلاص ۱ ۲ ۱
قدرت پرواز ۱ ۱ ۱
سنت‌های خداوند ۲ ۱ ۱ ۱
بازگشت ۱ ۱ ۱
پایه‌های استوار ۱ ۱
برنامه‌‌ای برای فردا ۱ ۱
زندگی در دنیای امروز ۱

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هستی‌بخش ۱ ۱ ۱ ۵/۰
یگانه‌ی بی‌همتا ۱ ۱
حقیقت بندگی ۱ ۱ ۵/۰
در مسیر اخلاص ۲ ۱ ۱ ۱
قدرت پرواز ۱ ۱ ۱ ۱
سنت‌های خداوند ۱ ۱ ۱ ۱
بازگشت ۱
پایه‌های استوار ۱
برنامه‌‌ای برای فردا ۱ ۱ ۱ ۱
زندگی در دنیای امروز ۱

رشته انسانی

نام درس رشته انسانی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هستی‌بخش ۱
یگانه‌ی بی‌همتا ۱ ۱ ۱
حقیقت بندگی ۱ ۱
در مسیر اخلاص ۱ ۲ ۱
قدرت پرواز ۱ ۲ ۱ ۱
سنت‌های خداوند ۱ ۱
بازگشت ۱ ۱ ۱
پایه‌های استوار ۱ ۱ ۱
برنامه‌‌ای برای فردا ۱ ۱
زندگی در دنیای امروز ۱ ۱

رشته هنر

رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هستی‌بخش ۵/۱ ۱ ۱ ۱
یگانه‌ی بی‌همتا ۵/۰ ۵/۱ ۱
حقیقت بندگی ۵/۰
در مسیر اخلاص ۱ ۱ ۱ ۱
قدرت پرواز ۱ ۱ ۱ ۱
سنت‌های خداوند ۱ ۱ ۱ ۱
بازگشت ۱ ۱ ۱
پایه‌های استوار ۱ ۱ ۱
برنامه‌‌ای برای فردا ۱
زندگی در دنیای امروز ۱

رشته زبان

نام درس رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هستی‌بخش ۵/۰ ۱
یگانه‌ی بی‌همتا ۵/۰ ۱ ۱
حقیقت بندگی ۱ ۱ ۱ ۱
در مسیر اخلاص ۱ ۱
قدرت پرواز ۱ ۱ ۱ ۱
سنت‌های خداوند ۱ ۱ ۱ ۱
بازگشت ۱ ۱ ۱
پایه‌های استوار ۱ ۱
برنامه‌‌ای برای فردا ۱ ۱
زندگی در دنیای امروز ۱ ۱

“بودجه‌بندی درس دین و زندگی ۳ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ عمومی”

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هدایت الهی ۱ ۱ ۱
هدایت مستمر ۱ ۵/۱ ۱
معجزه‌ای از نوع کتاب ۱
گستره رسالت ۱ ۱ ۱
تداوم رسالت ۱ ۲ ۵/۰ ۱
جایگاه امامت ۱ ۱
وضع فرهنگی و سیاسی ۱ ۱
احیای ارزش‌ها ۱ ۱ ۱ ۱
خورشید پنهان ۱ ۱
در انتظار طلوع ۱ ۱
مرجعیت و ولایت فقیه ۱ ۱
ویژگی‌های حکومت اسلامی ۱ ۱
عزت نفس ۱ ۱
زمینه‌های پیوند ۱
پیوند مقدس ۱
کانون مهر ۱ ۱

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هدایت الهی ۱ ۱
هدایت مستمر ۱ ۱ ۱ ۱
معجزه‌ای از نوع کتاب ۱
گستره رسالت ۱ ۱ ۱ ۱
تداوم رسالت ۵/۰ ۱ ۱
جایگاه امامت ۵/۰ ۱ ۲ ۱
وضع فرهنگی و سیاسی ۱ ۱
احیای ارزش‌ها ۱ ۱ ۱ ۱
خورشید پنهان
در انتظار طلوع ۱ ۱
مرجعیت و ولایت فقیه ۱ ۱ ۱
ویژگی‌های حکومت اسلامی ۱
عزت نفس ۱ ۱
زمینه‌های پیوند ۱ ۱
پیوند مقدس
کانون مهر ۱ ۱ ۱

رشته انسانی

نام درس رشته انسانی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هدایت الهی ۱ ۱
هدایت مستمر ۱ ۲ ۱ ۱
معجزه‌ای از نوع کتاب ۱ ۱
گستره رسالت ۱ ۱
تداوم رسالت ۱ ۱ ۵/۱ ۱
جایگاه امامت ۱ ۱ ۱ ۱
وضع فرهنگی و سیاسی ۱ ۱
احیای ارزش‌ها ۵/۰ ۱
خورشید پنهان ۱ ۱
در انتظار طلوع ۱ ۱ ۱
مرجعیت و ولایت فقیه ۱ ۱
ویژگی‌های حکومت اسلامی ۱ ۱ ۱
عزت نفس
زمینه‌های پیوند ۱ ۱
پیوند مقدس ۱ ۱
کانون مهر

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هدایت الهی ۱ ۱ ۱ ۱
هدایت مستمر ۱ ۱
معجزه‌ای از نوع کتاب ۱ ۱ ۱
گستره رسالت ۱ ۱
تداوم رسالت ۲ ۵/۱ ۱
جایگاه امامت ۱
وضع فرهنگی و سیاسی ۱ ۱
احیای ارزش‌ها ۱ ۱ ۵/۰ ۱
خورشید پنهان ۱ ۱
در انتظار طلوع ۱ ۱
مرجعیت و ولایت فقیه ۱ ۱ ۱
ویژگی‌های حکومت اسلامی ۱ ۱
عزت نفس
زمینه‌های پیوند ۱
پیوند مقدس ۱ ۱ ۱
کانون مهر ۱

رشته زبان

نام درس رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
هدایت الهی ۱ ۱ ۱ ۱
هدایت مستمر ۱ ۱ ۱
معجزه‌ای از نوع کتاب ۱ ۱ ۱
گستره رسالت ۱ ۱ ۱
تداوم رسالت ۱ ۱ ۱ ۱
جایگاه امامت ۱ ۱
وضع فرهنگی و سیاسی ۱ ۱
احیای ارزش‌ها ۱ ۱ ۱
خورشید پنهان ۱ ۱
در انتظار طلوع ۱ ۱ ۱
مرجعیت و ولایت فقیه ۱
ویژگی‌های حکومت اسلامی ۱ ۱ ۱
عزت نفس ۱
زمینه‌های پیوند
پیوند مقدس ۱
کانون مهر ۱

“بودجه‌بندی درس دین و زندگی ۲ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ عمومی”

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
جلوه‌های حکمت و تدبیر ۱ ۱
با کاروان هستی ۱ ۱ ۱
سرمایه‌های انسان ۱ ۱ ۱
خودحقیقی ۱ ۱
پنجره‌ای به روشنایی ۱ ۱ ۱
آینده‌ی روشن ۱ ۱ ۱ ۱
منزلگاه بعد ۵/۰ ۱
واقعه‌ی بزرگ ۱ ۱
فرجام کار ۵/۱ ۱
اعتماد بر او ۱ ۱ ۱
دوستی با حق ۱ ۱
فضیلت آراستگی ۱
زیبایی عفاف ۱ ۱
نظارت همگانی ۱ ۱
کار و درآمد حلال
یاری از نماز و روزه ۱ ۱ ۱

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
جلوه‌های حکمت و تدبیر ۱ ۱ ۱
با کاروان هستی ۱ ۱ ۱
سرمایه‌های انسان ۱ ۱
خودحقیقی ۱
پنجره‌ای به روشنایی ۱ ۱ ۱
آینده‌ی روشن ۱ ۱ ۱
منزلگاه بعد ۱ ۱
واقعه‌ی بزرگ
فرجام کار ۱ ۱ ۱ ۱
اعتماد بر او ۱ ۱ ۱
دوستی با حق ۱ ۱ ۱ ۱
فضیلت آراستگی ۱
زیبایی عفاف ۱ ۱
نظارت همگانی ۱ ۱
کار و درآمد حلال ۱ ۱
یاری از نماز و روزه ۱

رشته انسانی

نام درس رشته انسانی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
جلوه‌های حکمت و تدبیر ۱ ۱
با کاروان هستی ۵/۰ ۱ ۱
سرمایه‌های انسان ۵/۰ ۱ ۱
خودحقیقی ۱ ۱
پنجره‌ای به روشنایی ۱ ۱ ۱ ۲
آینده‌ی روشن ۱ ۱ ۱
منزلگاه بعد ۵/۰ ۱ ۵/۱ ۱
واقعه‌ی بزرگ ۱
فرجام کار ۵/۰ ۱ ۵/۰
اعتماد بر او
دوستی با حق ۱ ۱ ۱ ۱
فضیلت آراستگی ۱
زیبایی عفاف ۱ ۱ ۱
نظارت همگانی ۱
کار و درآمد حلال ۱
یاری از نماز و روزه ۱ ۱

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
جلوه‌های حکمت و تدبیر ۱ ۱
با کاروان هستی ۱ ۱
سرمایه‌های انسان ۱ ۲
خودحقیقی ۱
پنجره‌ای به روشنایی ۱ ۲ ۱
آینده‌ی روشن ۱ ۱ ۱ ۱
منزلگاه بعد ۵/۱ ۱
واقعه‌ی بزرگ ۱ ۱
فرجام کار ۵/۰ ۱
اعتماد بر او ۱ ۱
دوستی با حق ۱ ۱ ۱ ۱
فضیلت آراستگی ۱
زیبایی عفاف ۱ ۱ ۱
نظارت همگانی
کار و درآمد حلال ۱ ۱
یاری از نماز و روزه ۱ ۱

رشته زبان

نام درس رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
جلوه‌های حکمت و تدبیر ۱ ۱ ۱
با کاروان هستی ۱ ۱
سرمایه‌های انسان ۱ ۱ ۱ ۲
خودحقیقی ۱ ۲ ۱
پنجره‌ای به روشنایی ۱ ۱ ۱
آینده‌ی روشن ۲ ۱
منزلگاه بعد ۱
واقعه‌ی بزرگ ۱ ۱ ۱ ۱
فرجام کار ۱ ۱
اعتماد بر او ۱ ۱
دوستی با حق ۱ ۱
فضیلت آراستگی ۱
زیبایی عفاف ۱ ۱
نظارت همگانی
کار و درآمد حلال ۱
یاری از نماز و روزه ۱ ۱

بودجه‌بندی درس زبان‌انگلیسی(پیش‌دانشگاهی)در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

شماره درس رشته ریاضی
درس۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۲ ۱ ۱ ۲
درس۳ ۱
درس۴ ۱ ۲
درس۵ ۱ ۱ ۲ ۱
درس۶ ۱ ۱ ۲
درس۷ ۲
درس۸ ۲

رشته تجربی

شماره درس رشته تجربی
درس۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۲ ۱ ۱ ۱ ۱
درس۳ ۱ ۱
درس۴ ۱ ۲
درس۵ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۶ ۳ ۲ ۱
درس۷ ۱ ۱
درس۸ ۱ ۱

رشته انسانی

شماره درس رشته انسانی
درس۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۲ ۱ ۱ ۲ ۱
درس۳ ۱ ۳ ۲
درس۴ ۱ ۱
درس۵ ۱ ۲ ۱ ۲
درس۶ ۱ ۱ ۱
درس۷ ۲
درس۸ ۱ ۱

رشته هنر

شماره درس رشته هنر
درس۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۲ ۳ ۳ ۱
درس۳ ۱ ۲ ۱ ۱
درس۴ ۱ ۱
درس۵ ۱ ۱
درس۶ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۷ ۲
درس۸ ۱ ۱

رشته زبان

شماره درس رشته زبان
درس۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۲ ۱ ۳ ۲
درس۳ ۳ ۱ ۱
درس۴ ۱ ۳
درس۵ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۶ ۱ ۱
درس۷
درس۸ ۳ ۲

بودجه‌بندی درس زبان‌انگلیسی ۳ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

شماره درس رشته ریاضی
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۱ ۲
درس۲ ۱
درس۳ ۱ ۲
درس۴ ۱ ۱ ۲ ۱
درس۵ ۱ ۱ ۲
درس۶ ۲
درس۷ ۲
درس۸ ۱ ۲ ۲

رشته تجربی

شماره درس رشته تجربی
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۱ ۱ ۱
درس۲ ۱ ۱
درس۳ ۱ ۲
درس۴ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۵ ۳ ۲ ۱
درس۶ ۱ ۱
درس۷ ۱ ۱
درس۸ ۲ ۲ ۱

رشته انسانی

شماره درس رشته هنر
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۳ ۳ ۱
درس۲ ۱ ۲ ۱ ۱
درس۳ ۱ ۱
درس۴ ۱ ۱
درس۵ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۶ ۲
درس۷ ۱ ۱
درس۸ ۳ ۱ ۲

رشته هنر

شماره درس رشته هنر
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۳ ۳ ۱
درس۲ ۱ ۲ ۱ ۱
درس۳ ۱ ۱
درس۴ ۱ ۱
درس۵ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۶ ۲
درس۷ ۱ ۱
درس۸ ۳ ۱ ۲

رشته زبان

شماره درس رشته زبان
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۳ ۲
درس۲ ۳ ۱ ۱
درس۳ ۱ ۳
درس۴ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۵ ۱ ۱
درس۶
درس۷ ۳ ۲
درس۸ ۲ ۱ ۱

بودجه‌بندی درس زبان‌انگلیسی ۳ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

شماره درس رشته ریاضی
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۱ ۲
درس۲ ۱ ۱ ۱
درس۳ ۱
درس۴ ۱
درس۵ ۲ ۲
درس۶
Cloze test ۵ ۵ ۵ ۵
Reading

comprehentiom

۸ ۸ ۸ ۸

رشته تجربی

شماره درس رشته تجربی
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۱
درس۲ ۲
درس۳ ۱ ۱ ۱
درس۴ ۲ ۱
درس۵ ۱ ۲
درس۶ ۲ ۲
Cloze test ۵ ۵ ۵ ۵
Reading

comprehentiom

۸ ۸ ۸ ۸

رشته انسانی

شماره درس رشته انسانی
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۱ ۱
درس۲ ۱ ۱ ۱
درس ۳ ۱
درس۴ ۲ ۱ ۱
درس۵ ۱ ۱ ۱
درس۶ ۱ ۱ ۱ ۱
Cloze test ۵ ۵ ۵ ۵
Reading

comprehentiom

۸ ۸ ۸ ۸

رشته هنر

شماره درس رشته هنر
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۱ ۱ ۲
درس۲ ۱
درس۳ ۱ ۲
درس۴ ۱
درس۵ ۱ ۱
درس۶ ۱ ۱
Cloze test ۵ ۵ ۵ ۵
Reading

comprehentiom

۸ ۸ ۸ ۸

رشته زبان

شماره درس رشته زبان
سال ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
درس۱ ۱ ۲
درس۲ ۱ ۱
درس۳ ۲ ۱
درس۴ ۱
درس۵
درس۶ ۳
Cloze test ۵ ۵ ۵ ۵
Reading

comprehentiom

۸ ۸ ۸ ۸

بودجه‌بندی درس عربی۲ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی . . . ۲
فی خدمه البوساء ۱ ۱ ۲
کتاب الحیاه ۱
جمال العلم ۱
الطبی و القمر ۱ ۱ ۴ ۱
حقوق الناس ۲ ۱
علی الظلم ثوری ۳ ۱
الشاب البطل ۱ ۲ ۱
لیس الانسان الا ما سعی ۱ ۱
تبارک‌الله احسن الخالقین ۱ ۱ ۱ ۱

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی . . . ۲
فی خدمه البوساء ۱ ۲
کتاب الحیاه ۱ ۱
جمال العلم ۱ ۱
الطبی و القمر ۱ ۲
حقوق الناس ۱ ۲ ۱
علی الظلم ثوری ۱ ۱
الشاب البطل ۱ ۱ ۱
لیس الانسان الا ما سعی ۱ ۱ ۲
تبارک‌الله احسن الخالقین ۱

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴
الهی . . .
فی خدمه البوساء ۱ ۱
کتاب الحیاه ۲ ۲
جمال العلم ۱ ۱
الطبی و القمر ۳ ۲
حقوق الناس ۱ ۲
علی الظلم ثوری ۱ ۱ ۱
الشاب البطل ۱ ۱ ۱
لیس الانسان الا ما سعی ۱ ۱
تبارک‌الله احسن الخالقین ۱ ۱

رشته زبان

نام درس رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی . . . ۲
فی خدمه البوساء ۱
کتاب الحیاه ۱
جمال العلم ۱ ۱
الطبی و القمر ۲
حقوق الناس ۲ ۱
علی الظلم ثوری ۱ ۲ ۲
الشاب البطل ۱ ۱ ۱ ۱
لیس الانسان الا ما سعی ۱ ۱ ۱
تبارک‌الله احسن الخالقین ۱ ۲

بودجه‌بندی درس عربی ۳ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی الهی فقیر اتاک! ۱ ۲ ۱ ۱
شمس العداله ۱ ۱ ۳
سنریهم آیاتنا ۱ ۲ ۳ ۱
امّ‌الشهدا ۱ ۱ ۱
طلائع النّور ۱ ۱
اغتنام الفرصه ۱ ۱ ۱
علیکم بالقرآن ۳ ۱
درک مطلب ۹ ۹ ۹ ۹

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی الهی فقیر اتاک! ۱
شمس العداله ۱ ۱ ۱
سنریهم آیاتنا ۳ ۱ ۲ ۱
امّ‌الشهدا ۲ ۱ ۱ ۳
طلائع النّور ۱ ۱ ۱ ۲
اغتنام الفرصه ۱ ۱ ۳ ۳
علیکم بالقرآن ۱ ۱ ۱
درک مطلب ۹ ۹ ۹ ۹

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی الهی فقیر اتاک! ۱ ۱ ۱ ۲
شمس العداله ۲ ۱ ۱ ۱
سنریهم آیاتنا ۱ ۱ ۲ ۲
امّ‌الشهدا ۳ ۱
طلائع النّور ۲ ۱ ۱
اغتنام الفرصه ۱ ۳
علیکم بالقرآن ۱ ۱ ۱
درک مطلب ۹ ۹ ۹ ۹

رشته زبان

نام درس رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی الهی فقیر اتاک! ۲ ۱ ۲
شمس العداله ۱ ۱
سنریهم آیاتنا ۱ ۳ ۴ ۱
امّ‌الشهدا ۲ ۱ ۲
طلائع النّور ۱ ۲ ۲ ۲
اغتنام الفرصه ۲ ۱ ۲
علیکم بالقرآن ۱ ۱
درک مطلب ۹ ۹ ۹ ۹

بودجه‌بندی درس زبان فارسی ۳ و آرایه در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
قواعد ترکیب ۱
جمله ۱
ویرایش
املای همزه در فارسی ۲
مطابقت نهاد و فعل/ انواع حذف ۱
نگارش تشریحی ۱
گروه فعلی ۱
زندگی‌نامه‌نویسی
جمله‌ساده واجزای آن ۳ ۱ ۱ ۱
نامطابق‌های املایی
بازگردانی-بازنویسی
نظام معنایی زبان
گروه اسمی ۱ ۲ ۱
آشنایی با نوشته های ادبی
گروه اسی ۱
طنزپردازی
ساختمان واژه ۱ ۲
کلمات دخیل دراملای فارسی۱
مرجع شناسی
ساختمان واژه۲ ۱ ۱ ۱
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی ۱
ساختمان واژه ۳
آرایه ۳ ۳ ۳ ۳

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
قواعد ترکیب ۱
جمله ۱ ۱ ۵/۱ ۱
ویرایش
املای همزه در فارسی ۱ ۱
مطابقت نهاد و فعل/ انواع حذف ۱ ۱
نگارش تشریحی
گروه فعلی ۱
زندگی‌نامه‌نویسی
جمله‌ساده واجزای آن ۱ ۲ ۱ ۲
نامطابق‌های املایی
بازگردانی-بازنویسی
نظام معنایی زبان
گروه اسمی ۱ ۱ ۵/۱
آشنایی با نوشته های ادبی
گروه اسی
طنزپردازی
ساختمان واژه ۱ ۱ ۱
کلمات دخیل دراملای فارسی۱
مرجع شناسی
ساختمان واژه۲ ۱
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی
ساختمان واژه ۳ ۱ ۱
آرایه ۳ ۳ ۳ ۳

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
قواعد ترکیب
جمله ۱ ۱ ۱
ویرایش ۱
املای همزه در فارسی ۵/۰
مطابقت نهاد و فعل/ انواع حذف ۱
نگارش تشریحی
گروه فعلی ۱ ۲
زندگی‌نامه‌نویسی
جمله‌ساده واجزای آن ۱ ۱ ۱ ۵/۱
نامطابق‌های املایی ۱
بازگردانی-بازنویسی
نظام معنایی زبان ۱
گروه اسمی ۱ ۱ ۱ ۵/۱
آشنایی با نوشته های ادبی
گروه اسی
طنزپردازی
ساختمان واژه ۱ ۱
کلمات دخیل دراملای فارسی۱ ۲
مرجع شناسی
ساختمان واژه۲
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی ۵/۰
ساختمان واژه ۳
آرایه ۳ ۳ ۳ ۳

رشته زبان

نام درس رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
قواعد ترکیب ۱
جمله ۲ ۱ ۱
ویرایش
املای همزه در فارسی ۱ ۱
مطابقت نهاد و فعل/ انواع حذف ۱
نگارش تشریحی ۱ ۱
گروه فعلی
زندگی‌نامه‌نویسی
جمله‌ساده واجزای آن ۲ ۱ ۲ ۵/۲
نامطابق‌های املایی
بازگردانی-بازنویسی ۱ ۱
نظام معنایی زبان
گروه اسمی ۱ ۱ ۵/۰ ۵/۰
آشنایی با نوشته های ادبی
گروه اسی ۱ ۱ ۱ ۱
طنزپردازی
ساختمان واژه ۱ ۱ ۱ ۱
کلمات دخیل دراملای فارسی۱ ۱
مرجع شناسی
ساختمان واژه۲
نقش های زبان
اسناد و نوشته های حقوقی
کلمات دخیل در املای فارسی
ساختمان واژه ۳
آرایه ۳ ۳ ۳ ۳

بودجه‌بندی درس زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
نی نامه ۱ ۲
مناجات / نیایش ۱
درآمدی بر ادبیات حماسی / کاوه‌ی دادخواه ۱ ۱
درآمدی بر ادبیات غنایی/دریای کرانه ناپدید/من این همه نیستم
مناظره‌ی خسرو با فرهاد
اکسیر عشق ۱
بهار عمر
مجنون و عیب‌جو ۱ ۱
سپیده‌ی آشنا
قلب مادر
کیش مهر/سرود عشق ۱ ۲
رباعی و دوبیتی دیروز و امروز
درآمدی برحسب حال/ زندگی‌نامه/ چند حکایت از اسرار التوحید
بارقه‌های شعر فارسی
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده‌گویی ۱
ذکرحسین‌بن منصور ۲ ۲۵/۰
مست و هوشیار
درآمدی برتوصیف و تصویگری/ گویی بط سفید… ۲
دماوندیه
شب کویر
درآمدی بر ترجمه /جهاد
دیوان شرقی ۱
درآمدی برادبیات معاصر / می‌تراود مهتاب ۲۵/۰
خوان هشتم ۲۵/۰
صدای پای آب/ پیش از تو ۱ ۲۵/
درآمدی برادبیات داستانی/ قصه ی عینکم ۱ ۲
آخرین درس / مناجات ۱

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
نی نامه ۱
مناجات / نیایش ۱ ۱
درآمدی بر ادبیات حماسی / کاوه‌ی دادخواه ۱
درآمدی بر ادبیات غنایی/دریای کرانه ناپدید/من این همه نیستم ۲۵/۱
مناظره‌ی خسرو با فرهاد ۱
اکسیر عشق
بهار عمر ۱
مجنون و عیب‌جو ۲
سپیده‌ی آشنا
قلب مادر
کیش مهر/سرود عشق ۲۵/۱
رباعی و دوبیتی دیروز و امروز
درآمدی برحسب حال/ زندگی‌نامه/ چند حکایت از اسرار التوحید ۲۵/۰
بارقه‌های شعر فارسی
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده‌گویی ۱ ۲
ذکرحسین‌بن منصور
مست و هوشیار
درآمدی برتوصیف و تصویگری/ گویی بط سفید…
دماوندیه ۱ ۵/۰
شب کویر
درآمدی بر ترجمه /جهاد
دیوان شرقی
درآمدی برادبیات معاصر / می‌تراود مهتاب ۱
خوان هشتم ۱
صدای پای آب/ پیش از تو ۱ ۱ ۲۵/۰
درآمدی برادبیات داستانی/ قصه ی عینکم ۱
آخرین درس / مناجات ۱ ۲۵/۰

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
نی نامه ۱ ۱
مناجات / نیایش ۱
درآمدی بر ادبیات حماسی / کاوه‌ی دادخواه
درآمدی بر ادبیات غنایی/دریای کرانه ناپدید/من این همه نیستم ۲ ۱
مناظره‌ی خسرو با فرهاد
اکسیر عشق
بهار عمر ۱
مجنون و عیب‌جو ۱
سپیده‌ی آشنا ۱
قلب مادر
کیش مهر/سرود عشق ۱
رباعی و دوبیتی دیروز و امروز ۱
درآمدی برحسب حال/ زندگی‌نامه/ چند حکایت از اسرار التوحید
بارقه‌های شعر فارسی ۱
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده‌گویی
ذکرحسین‌بن منصور ۱ ۱
مست و هوشیار
درآمدی برتوصیف و تصویگری/ گویی بط سفید…
دماوندیه ۱
شب کویر
درآمدی بر ترجمه /جهاد ۱
دیوان شرقی ۱ ۱
درآمدی برادبیات معاصر / می‌تراود مهتاب ۱
خوان هشتم
صدای پای آب/ پیش از تو
درآمدی برادبیات داستانی/ قصه ی عینکم ۱
آخرین درس / مناجات ۱

رشته زبان

نام درس رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
نی نامه ۱ ۱
مناجات / نیایش ۱ ۱
درآمدی بر ادبیات حماسی / کاوه‌ی دادخواه ۲۵/۰
درآمدی بر ادبیات غنایی/دریای کرانه ناپدید/من این همه نیستم
مناظره‌ی خسرو با فرهاد
اکسیر عشق ۱ ۱
بهار عمر
مجنون و عیب‌جو
سپیده‌ی آشنا
قلب مادر
کیش مهر/سرود عشق ۱
رباعی و دوبیتی دیروز و امروز
درآمدی برحسب حال/ زندگی‌نامه/ چند حکایت از اسرار التوحید ۲۵/۰
بارقه‌های شعر فارسی ۱
درآمدی بر ادبیات تعلیمی / پرورده‌گویی
ذکرحسین‌بن منصور ۱ ۱ ۲۵/۰
مست و هوشیار ۱
درآمدی برتوصیف و تصویگری/ گویی بط سفید…
دماوندیه
شب کویر ۱ ۲۵/۰
درآمدی بر ترجمه /جهاد ۱
دیوان شرقی ۱ ۱
درآمدی برادبیات معاصر / می‌تراود مهتاب ۱ ۱ ۱
خوان هشتم
صدای پای آب/ پیش از تو ۱
درآمدی برادبیات داستانی/ قصه ی عینکم
آخرین درس / مناجات

بودجه‌بندی درس ادبیات فارسی ۳ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
ما همچنان در وصف تو مانده‌ایم/ افلاک، حریم بارگاهت ۱
ادبیات حماسی/رزم رستم و اسفندیار
کمال‌الملک
عناصر داستان/ گاو
گل‌دسته‌ها و افلاک
درآمدی برنقدوتحلیل آثار ادبی/قاضی بست
بیهقی و هنر نویسندگی او ۳/۰
ادبیات پایداری/خون خورشید/ بانگ جرس
تپه‌های برهانی/ باغ نگاه ۱
ادبیات جهان/ ترانه‌های من/ سه‌پرسش ۳/۱
چشم به راه
انواع ادبی/امید دیدار/ آفتاب وفا ۱ ۱
پروانه‌ی بی‌پروا/ سخن تازه ۱ ۱
فرهنگ و هنر/ کبوترطوقدار/ از ماست که برماست ۱ ۱
نوروز/ زاغ و کبک
ادبیات انقلاب اسلامی/ هجرت آفتاب پنهانی/ قرآن مصور
نیاز روحانی / چند رباعی
درآمدی برحسب حال و زندگی‌نامه/ بخوان ۲
بوی جوی مولیان ۱
ادبیات عرفانی/ اقلیم عشق ۱ ۱
موسی و شبان ۱
شبنم عشق
اعلام ۱ ۱ ۱ ۱
فهرست واژگان ۵/۰

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
ما همچنان در وصف تو مانده‌ایم/ افلاک، حریم بارگاهت ۱ ۱ ۱
ادبیات حماسی/رزم رستم و اسفندیار
کمال‌الملک
عناصر داستان/ گاو
گل‌دسته‌ها و افلاک ۱
درآمدی برنقدوتحلیل آثار ادبی/قاضی بست ۱ ۱
بیهقی و هنر نویسندگی او ۱ ۱
ادبیات پایداری/خون خورشید/ بانگ جرس
تپه‌های برهانی/ باغ نگاه ۱
ادبیات جهان/ ترانه‌های من/ سه‌پرسش ۱
چشم به راه ۱
انواع ادبی/امید دیدار/ آفتاب وفا
پروانه‌ی بی‌پروا/ سخن تازه ۱
فرهنگ و هنر/ کبوترطوقدار/ از ماست که برماست ۱ ۱
نوروز/ زاغ و کبک
ادبیات انقلاب اسلامی/ هجرت آفتاب پنهانی/ قرآن مصور
نیاز روحانی / چند رباعی
درآمدی برحسب حال و زندگی‌نامه/ بخوان
بوی جوی مولیان
ادبیات عرفانی/ اقلیم عشق ۱
موسی و شبان
شبنم عشق ۱
اعلام ۱ ۱ ۳/۱
فهرست واژگان ۱

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
ما همچنان در وصف تو مانده‌ایم/ افلاک، حریم بارگاهت ۱ ۱ ۱
ادبیات حماسی/رزم رستم و اسفندیار
کمال‌الملک
عناصر داستان/ گاو
گل‌دسته‌ها و افلاک
درآمدی برنقدوتحلیل آثار ادبی/قاضی بست
بیهقی و هنر نویسندگی او ۱ ۳/۰
ادبیات پایداری/خون خورشید/ بانگ جرس
تپه‌های برهانی/ باغ نگاه ۱
ادبیات جهان/ ترانه‌های من/ سه‌پرسش
چشم به راه
انواع ادبی/امید دیدار/ آفتاب وفا ۳/۱
پروانه‌ی بی‌پروا/ سخن تازه ۲ ۱ ۱
فرهنگ و هنر/ کبوترطوقدار/ از ماست که برماست ۱
نوروز/ زاغ و کبک
ادبیات انقلاب اسلامی/ هجرت آفتاب پنهانی/ قرآن مصور
نیاز روحانی / چند رباعی ۱
درآمدی برحسب حال و زندگی‌نامه/ بخوان
بوی جوی مولیان ۱ ۱ ۱ ۳/۰
ادبیات عرفانی/ اقلیم عشق ۱ ۱
موسی و شبان ۱
شبنم عشق
اعلام ۱ ۱ ۱
فهرست واژگان ۳/۰

رشته زبان

نام درس
رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
ما همچنان در وصف تو مانده‌ایم/ افلاک، حریم بارگاهت ۱
ادبیات حماسی/رزم رستم و اسفندیار
کمال‌الملک
عناصر داستان/ گاو ۱
گل‌دسته‌ها و افلاک
درآمدی برنقدوتحلیل آثار ادبی/قاضی بست
بیهقی و هنر نویسندگی او
ادبیات پایداری/خون خورشید/ بانگ جرس ۱
تپه‌های برهانی/ باغ نگاه
ادبیات جهان/ ترانه‌های من/ سه‌پرسش ۱ ۵/۰
چشم به راه
انواع ادبی/امید دیدار/ آفتاب وفا
پروانه‌ی بی‌پروا/ سخن تازه ۱
فرهنگ و هنر/ کبوترطوقدار/ از ماست که برماست ۱
نوروز/ زاغ و کبک
ادبیات انقلاب اسلامی/ هجرت آفتاب پنهانی/ قرآن مصور
نیاز روحانی / چند رباعی ۱
درآمدی برحسب حال و زندگی‌نامه/ بخوان ۱ ۱
بوی جوی مولیان ۱ ۱
ادبیات عرفانی/ اقلیم عشق ۱ ۱ ۱
موسی و شبان ۱
شبنم عشق ۱
اعلام ۱ ۱ ۵/۰
فهرست واژگان ۱

بودجه‌بندی درس ادبیات فارسی ۲ در سال‌های ۹۲ تا ۹۵

رشته ریاضی

نام درس رشته ریاضی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی/ همای رحمت
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس
حمله‌ی حیدری
ادبیات نمایشی/ بچه‌های آسمان ۱
ادبیات داستانی معاصر/ کباب غاز ۱
گلیه مرد
سووشون ۱
ادبیات پایداری/کلبه عموتم/تورامی‌خوانم ۱ ۱
در بیابان‌های تبعید/ از یک انسان
دخترک بینوا
مائده های زمینی
درآرزوی تو باشم/ دل می‌رود ز دستم
باغ عشق/ پیدای پنهان ۱ ۱ ۱
تربیت انسانی و سنت ملی ما
جلوه‌های هنر در اصفهان
خسرو/ مایع‌حرف‌شویی ۲ ۲
درآمدی بر ادبیات دوران جدید/داروگ/باغ من/ انتظار ۱
سفربه خیر/در سایه سار نخل ولایت
حدیث جوانی/ در کوچه‌سارشب ۱
مدرسه‌ی امام شوشتری/ به‌سوی تخت‌جمشید ۱
خاطرات اعتماد السلطنه/ آن‌روزها ۱ ۱
شخصی به هزار غم گرفتارم/طرحی از یک زندگی ۱ ۱
ادبیات برون‌مرزی/ کعبه‌ی مخفی ۲ ۱
مسافر/ ریشه‌ی پیوند/ مناجات
اعلام

رشته تجربی

نام درس رشته تجربی
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی/ همای رحمت
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس
حمله‌ی حیدری
ادبیات نمایشی/ بچه‌های آسمان ۵/۰
ادبیات داستانی معاصر/ کباب غاز ۱
گلیه مرد
سووشون ۱ ۱
ادبیات پایداری/کلبه عموتم/تورامی‌خوانم
در بیابان‌های تبعید/ از یک انسان
دخترک بینوا ۱
مائده های زمینی
درآرزوی تو باشم/ دل می‌رود ز دستم
باغ عشق/ پیدای پنهان ۱
تربیت انسانی و سنت ملی ما ۱
جلوه‌های هنر در اصفهان
خسرو/ مایع‌حرف‌شویی ۲
درآمدی بر ادبیات دوران جدید/داروگ/باغ من/ انتظار ۱ ۱
سفربه خیر/در سایه سار نخل ولایت ۱
حدیث جوانی/ در کوچه‌سارشب ۱ ۱ ۱
مدرسه‌ی امام شوشتری/ به‌سوی تخت‌جمشید ۵/۰
خاطرات اعتماد السلطنه/ آن‌روزها ۱ ۱
شخصی به هزار غم گرفتارم/طرحی از یک زندگی ۲
ادبیات برون‌مرزی/ کعبه‌ی مخفی ۱
مسافر/ ریشه‌ی پیوند/ مناجات ۱
اعلام ۱

رشته هنر

نام درس رشته هنر
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی/ همای رحمت
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس
حمله‌ی حیدری
ادبیات نمایشی/ بچه‌های آسمان
ادبیات داستانی معاصر/ کباب غاز ۱ ۳/۰
گلیه مرد
سووشون
ادبیات پایداری/کلبه عموتم/تورامی‌خوانم
در بیابان‌های تبعید/ از یک انسان ۱ ۱ ۳/۰
دخترک بینوا
مائده های زمینی ۳/۱
درآرزوی تو باشم/ دل می‌رود ز دستم ۱ ۱
باغ عشق/ پیدای پنهان ۱
تربیت انسانی و سنت ملی ما
جلوه‌های هنر در اصفهان
خسرو/ مایع‌حرف‌شویی ۱ ۱ ۱ ۱
درآمدی بر ادبیات دوران جدید/داروگ/باغ من/ انتظار ۱ ۱
سفربه خیر/در سایه سار نخل ولایت
حدیث جوانی/ در کوچه‌سارشب ۱
مدرسه‌ی امام شوشتری/ به‌سوی تخت‌جمشید ۲
خاطرات اعتماد السلطنه/ آن‌روزها ۳/۰
شخصی به هزار غم گرفتارم/طرحی از یک زندگی ۱
ادبیات برون‌مرزی/ کعبه‌ی مخفی ۱ ۱ ۱
مسافر/ ریشه‌ی پیوند/ مناجات
اعلام ۱

رشته زبان

نام درس
رشته زبان
۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵
الهی/ همای رحمت
ادبیات حماسی / رستم و اشکبوس ۲۵/۱
حمله‌ی حیدری
ادبیات نمایشی/ بچه‌های آسمان ۵/۰
ادبیات داستانی معاصر/ کباب غاز
گلیه مرد ۱ ۱
سووشون ۱
ادبیات پایداری/کلبه عموتم/تورامی‌خوانم ۱
در بیابان‌های تبعید/ از یک انسان ۱
دخترک بینوا
مائده های زمینی
درآرزوی تو باشم/ دل می‌رود ز دستم ۱
باغ عشق/ پیدای پنهان ۲
تربیت انسانی و سنت ملی ما
جلوه‌های هنر در اصفهان
خسرو/ مایع‌حرف‌شویی
درآمدی بر ادبیات دوران جدید/داروگ/باغ من/ انتظار ۱ ۱
سفربه خیر/در سایه سار نخل ولایت
حدیث جوانی/ در کوچه‌سارشب ۲ ۲۵/۱
مدرسه‌ی امام شوشتری/ به‌سوی تخت‌جمشید
خاطرات اعتماد السلطنه/ آن‌روزها ۲ ۱
شخصی به هزار غم گرفتارم/طرحی از یک زندگی ۱
ادبیات برون‌مرزی/ کعبه‌ی مخفی ۱
مسافر/ ریشه‌ی پیوند/ مناجات
اعلام ۱

برای اطلاع ازبودجه‌بندی دروساختصاصی کنکور رشته‌‌های تجربی و انسانی و ریاضی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ کلیک نمایید.

نوشته بودجه‌بندی دروس عمومی تمامی رشته‌ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ اولین بار در دکتر پدرام پدیدار شد.

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.